Polityka Prywatności

Artykuł 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), zobowiązuje nas do wykonywania obowiązku informacyjnego względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza Polityka uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników serwisu REAKTO (dalej również „Serwis”) oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością firmy REAKTO Sp. z o.o.

 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest REAKTO Sp. z o.o., adres: os. Avia 8/54, 31-877 Kraków, NIP: 6751739447, REGON: 387564754, adres e-mail: contact@reakto.eu

zwana dalej również „Administratorem”.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z:
1) Inspektorem Ochrony Danych (Bartosz Kosiński) pod adresem do korespondencji REAKTO Sp. z o.o., os. Avia 8/54, 31-877 Kraków lub pod adresem e-mailowym rodo@reakto.eu,
2) Administratorem pod adresem do korespondencji REAKTO Sp. z o.o., os. Avia 8/54, 31-877 Kraków lub pod adresem e-mailowym contact@reakto.eu.


 1. NAJWAŻNIEJSZE ZASADY

1. Dokładamy wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, a także odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Serwisu oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie oraz w taki sposób, jaki wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym RODO.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości korzystania z oferowanych przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną, zawarcia umowy, skontaktowania z Administratorem oraz złożenia reklamacji.  

4. Serwis dla prawidłowego działania, wykorzystuje pliki cookies. Szczegółową informację na ten temat znajdą Państwo w sekcji „Polityka plików cookies”.


 1. CZYM SĄ DANE OSOBOWE ORAZ CO STANOWI ICH PRZETWARZANIE?

1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. 

2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na  danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.


 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - DEFINICJA

1. Jako przetwarzanie danych należy rozumieć każdą czynność (operację) na danych osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

2. Do operacji przetwarzania danych zalicza się m.in. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.


 1. CELE PRZTWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1) Aby umożliwić Państwu użytkowanie Serwisu, Państwa dane osobowe są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

 1. Kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości pozyskiwania Klientów oraz dbałości o jak najwyższy poziom ich obsługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W związku z kontaktem przetwarzamy dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz ewentualnych innych danych wskazanych dobrowolnie w wiadomości. Państwa dane będą przetwarzane również po zakończeniu kontaktu, w różnych celach, w zależności od tego, co było przedmiotem korespondencji. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zdecydują się Państwo zawrzeć z nami umowę, podstawą przetwarzania będzie zawarcie i realizowanie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zainicjować kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego;

 1. Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze Strony

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Strony oraz prowadzenia statystyk jej wyświetlania. W ramach analizy przetwarzane są Państwa dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzystają Państwo ze Strony oraz dane dotyczące aktywności na Stronie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane.

W ramach Serwisu wykorzystujemy narzędzia Google Analytics (narzędzia do analityki internetowej firmy). Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Szczegóły usługi są dostępne pod linkiem:

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland).

Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z Serwisu mogą być przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

2). Poza Stroną Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

 1. Zawarcie i wykonanie umowy

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której są Państwo stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo reprezentantami (np. członkami zarządu, pełnomocnikami) lub pracownikami strony umowy, która jest lub ma być zawarta, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;

 1. Obsługa reklamacji związanych z zawartą umową

Podstawą prawną przetwarzania jest (i) wykonanie obowiązków umownych wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych produktów, a także (ii) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest obrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz dbałość o wysoką jakość obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzamy dane osobowe podane w zgłoszeniu reklamacji (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu, numer rachunku bankowego, w celu dokonania zwrotu ceny). Dane te są przez nas wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Państwa, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację;

 1. Obsługa reklamacji dotyczących działania Serwisu

Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, dbałość o wysoki poziom świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu oraz o prawidłowe relacje z Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W celu obsługi zgłoszenia przetwarzamy dane podane przez Państwa w jego treści (imię i nazwisko, nazwa, adres e-mail lub numer telefonu). Dane te są wykorzystywane w celu przeanalizowania zasadności reklamacji, kontaktu w celu rozwiązania problemu lub poinformowania Państwa, że reklamacja nie może zostać rozpatrzona lub uwzględniona. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie zgłosić reklamację.  

 1. Prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na umożliwieniu kontaktu oraz dbałości o relacje handlowe z osobami, z którymi utrzymujemy kontakty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji;

 1. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych 

Elementem naszej relacji z Klientami, Kontrahentami i Partnerami Biznesowymi jest przedstawianie ofert marketingowych dotyczących oferowanych przez nas produktów i usług. Mogą Państwo wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej zawierającej informacje handlowe. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie odbywa się na podstawie Państwa zgody, a także jest ono wyrazem prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Wyrażenie zgody i przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać od nas informacje handlowe.

W ramach prawnie uzasadnionego interesu podejmujemy ponadto działania marketingowe, które nie wymagają Państwa zgody, w szczególności tworzymy i utrzymujemy bazy klientów oraz prowadzimy inne aktywności promujące naszą działalność;

 1. Wysyłanie Newslettera

Za Państwa zgodą wysyłamy na podany przez Państwa adres e-mail aktualne oferty. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości prezentowania informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby otrzymywać mailing lub newsletter; 

 1. Administrowanie profilem Administratora na portalach Facebook i Instagram

Państwa dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w przypadku jakiejkolwiek Państwa aktywności na naszych profilach na portalach Facebook lub Instagram (w tym polubienia profilu, zamieszczenia komentarza, polubienia, etc.). 

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu za pośrednictwem ww. portali danych dotyczących aktywności na profilu, zainteresowań, danych pozwalających na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji oraz na przedstawianiu ofert marketingowych dotyczących naszych produktów i usług (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO), jak również Państwa zgoda wynikająca z aktywności na naszych profilach na portalach Facebook lub Instagram (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Za pośrednictwem portali możemy otrzymywać następujące dane podzielone na kategorie użytkowników: łączna liczba wizyt, reakcje na posty, komentarze, proporcja odwiedzających z podziałem mężczyzn i kobiet, źródło wizyty, informacje dotyczące kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe, zasięgi postów.

Państwa aktywność na naszych profilach na portalach Facebook lub Instagram ma charakter całkowicie dobrowolny, ale jej dokonanie jest równoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych. Nie mamy wpływu na tworzenie i wyświetlanie analiz oraz nie możemy zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli chcą Państwo ograniczyć połączenie z naszym profilem na portalach Facebook lub Instagram, mogą Państwo skorzystać z funkcji oferowanych na tej platformie, aby przestać obserwować lub subskrybować nasz profil.

Niezależnie od powyższego, portale Facebook i Instagram mogą wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Państwa urządzeń oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Państwa kontem. Wymienione platformy mogą utworzyć Państwa profil, nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają zarejestrowanego konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.

Dostawcą portali Facebook i Instagram jest spółka Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia z firmą macierzystą Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025.

Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update

Szczegóły przetwarzania danych osobowych na portalu Instagram zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content 

 1. Wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków 

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych na nas obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;

 1. Rekrutacja

Jeśli biorą Państwo udział w organizowanym przez nas procesie rekrutacji, w  zależności od zakresu udzielonych przez Państwa zgód, przetwarzamy dane, w celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w aktualnym ogłoszeniu lub dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji;

 1. Cele archiwalne i dowodowe

Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami. 

3). Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO). 


 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

1. Dane przetwarzane w celu kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;

2. Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej; 

3. Dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;

4. Dane przetwarzane w celu obsługi ewentualnych reklamacji - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z reklamacji;

5. Dane przetwarzane w celu umożliwienia przesyłania Newslettera - przez okres niezbędny do przesyłania Newslettera, do czasu Państwa rezygnacji lub zaprzestania wysyłania przez nas tego rodzaju wiadomości;

6. Dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W zakresie niezbędnym do wysyłania informacji handlowej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej w związku z tym zgody;

7. Dane przetwarzane w celu administrowania profilem na portalu Facebook i Instagram - do czasu dokonania przez Państwa następujących czynności (i) anulowania polubienia naszego profilu oraz (ii) usunięcia wszelkich swoich aktywności na tym profilu. Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych nastąpi również w razie usunięcia przez Państwa swojego konta z portalu Facebook lub Instagram albo usunięcia naszych profili z tych portali. Dokonanie opisanych czynności nie jest równoznaczne z usunięciem danych archiwalnych dotyczących aktywności na portalu

8. Dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków - przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;

9. Dane przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przez okres:

   1) Trwania rekrutacji na  stanowisko określone w ogłoszeniu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji – przez okres nie dłuższy niż 2 lata od zgłoszenia kandydatury;

         2) Cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;

     3) Do czasu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją – w odniesieniu do kandydatów, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, ze względu na możliwość kierowania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją, możemy przechowywać dane osobowe przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia rekrutacji i poinformowania kandydata o jej wynikach (poinformowania kandydata, że jego kandydatura nie została przyjęta);

10. Dane przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej. 


 1. Z JAKICH ŹRÓDEŁ POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE?

Pozyskujemy dane osobowe z różnych źródeł, w zależności od podmiotu danych i celu przetwarzania:

 1. Dane użytkowników Serwisu

Dane są pozyskiwane bezpośrednio od użytkowników, na podstawie wypełnionego formularza kontaktowego, a także w trakcie wykonywania usług drogą elektroniczną;

 1. Dane innych osób przekazane w toku prowadzonej korespondencji 

Może otrzymać Państwa dane osobowe od innych podmiotów, z którymi komunikujemy się w związku ze świadczonymi usługami w ramach prowadzonej działalności, przede wszystkim w korespondencji otrzymanej od innego klienta lub kontrahenta. W przypadku, gdy uzyskujemy Państwa dane od innych podmiotów, dane te mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Jeżeli zakres otrzymanych przez nas danych osobowych należących do Państwa będzie wykraczał poza wskazane wyżej kategorie danych, niezwłocznie poinformujemy o tym Państwa, przekazując stosowną klauzulę informacyjną.

 1. Dane adresatów działań marketingowych

Możemy otrzymać od Państwa dane w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 

 1. Pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej możemy pozyskiwać informacje ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych opublikowanych na stronach internetowych, w tym w ogólnodostępnych ewidencjach, rejestrach i bazach, w tym CEIDG, KRS, bazie REGON, rejestru VAT, etc. W tym zakresie możemy przetwarzać dane w postaci imienia i nazwiska, danych adresowych, numerów identyfikacyjnych, PESELu, ewentualnie innych danych znajdujących się w ogólnodostępnych źródłach.


 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1). Nie udostępniamy Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia naszej działalności. Odbiorcami danych osobowych w takim przypadku są:

 1. upoważnieni  pracownicy Administratora,
 2. podmioty, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu i serwisu strony, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;
 3. osoby, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług pomocy prawnej;
 4. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie;
 5. banki (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych);
 6. podmioty pośredniczące w płatnościach elektronicznych;
 7. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe lub audytorskie;
 8. podmioty świadczące na naszą rzecz usługi reklamowe i promocyjne;
 9. Google – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie,
 10. inne osoby odwiedzające nasz profil na portalach Facebook lub Instagram, którym są udostępniane Państwa dane osobowe, tj. wyłącznie imię lub pseudonim podany w związku z komentarzem zamieszczonym na ww. portalach;
 11. podmioty, wobec których jesteśmy zobowiązani przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2). Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego bądź krajowego.


 1. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym na dane do kontaktu wskazane w pkt I powyżej.


 1. POZOSTAŁE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

1). RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych, 
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, 
 5. Prawo do przenoszenia danych.

2). Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając do nas wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3). Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza przepisy prawa.

4). Nie wszystkie uprawnienia, o  których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej. 

5). Może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Państwa danych osobowych w szczególności zbieranych, za Państwa zgodą za pośrednictwem plików „cookies” stosowanych w Serwisie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając z Serwisu są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych oraz innych dóbr osobistych osób trzecich.

2. Możemy w każdej chwili zmienić postanowienia Polityki Prywatności. O zakresie i treści tych zmian zostaną Państwo powiadomieni w Serwisie.

Regulamin Newslettera

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z oferowanej przez Administratora – REAKTO Sp. z o.o. usługi newsletter.

2. Nadzór nad prawidłowością obsługi danych osobowych użytkowników Newslettera z ramienia Administratora odpowiada Inspektor Ochrony Danych.

3. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Jednocześnie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie Newslettera Użytkownik powinien zaakceptować niniejszy Regulamin Usługi Newsletter.


 1. PODSTAWOWE POJĘCIA

Użytym w Regulaminie Usługi Newsletter pojęciom nadaje się następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Usługi Newsletter;

2. Administrator – REAKTO Sp. z o.o., adres: os. Avia 8/54, 31-877 Kraków, e-mail: contact@reakto.eu;

3. Inspektor Ochrony Danych – Bartosz Kosiński, adres: os. Avia 8/54, 31-877 Kraków, e-mail: rodo@reakto.eu;

4. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, tj. informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5. Newsletter – wiadomość przekazywana za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca treści dotyczące Administratora, oferowanych przez niego towarów i usług, w tym treści o charakterze informacji handlowej;

6. Użytkownik – osoba, która zaakceptowała warunki Regulaminu i wyraziła zgodę na otrzymywanie Newslettera;

7. Usługa – usługa Newsletter.


 1. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Administrator oferuje usługę polegającą na przesyłaniu informacji Newsletter. 

2. Z podanie danych w formularzu zapisu na Newsletter oraz akceptacji postanowień Regulaminu przez osobę, która podała swoje dane w formularzu zapisu na Newsletter dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

3. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony. 


 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Do korzystania z Usługi niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

 • posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu, smartfona wyposażonego w system operacyjny w aktualnej wersji,
 • posiadanie przeglądarki internetowej w aktualnej wersji,
 • rozdzielczość ekranu: minimalna: 1024x768 pikseli,
 • dostęp do sieci Internet,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Stosowane przez Administratora systemy informatyczne zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że otrzymywanie Newslettera wymaga korzystania z sieci Internet, co wiąże się ryzykiem wystąpienia zagrożeń z tym związanych, w szczególności zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, a także ataki hakerskie.

3. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego, rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową. 


 1. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Umowę o Usługi mogą zawrzeć (tj. wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera) osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu zapisu na Newsletter oraz zaakceptowały postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Formularz zapisu na Newsletter wymaga podania adresu poczty elektronicznej.

3. Rozwiązanie Umowy może nastąpić:

 1. na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora wskazany w pkt II ppkt 2 niniejszego Regulaminu;
 2. z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.

4. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zakończenia świadczenia Usługi Newsletter w każdym czasie, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.


 1. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie materiały pisemne, zdjęcia, grafiki i inne treści udostępniane w ramach Usługi Newsletter korzystają z ochrony na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa do tych treści przysługują ich właścicielom, Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy

2. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania praw autorskich twórców tych treści, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej prawem.

3. Korzystanie z treści udostępnianych w ramach usługi Newsletter w zakresie innym, niż w ramach dozwolonego użytku osobistego może odbywać się wyłącznie za zgodą Administratora.


 1. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia Reklamacji dotyczącej nieprawidłowego działania Usługi Newsletter. 

2. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres e-mail Administratora wskazany w pkt 2 ppkt 2 niniejszego Regulaminu. 

3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Inspektor Ochrony Danych z ramienia Administrator kontaktuje się z Użytkownikiem, na dane do kontaktu wskazane w zgłoszeniu reklamacyjnym w sprawie sposobu rozpatrzenia Reklamacji.


 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) jest Administrator. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności w Serwisie.  


 1. ZMIANY REGULAMINU

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie w Serwisie nowego brzmienia Regulaminu.

3. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas zapisu do Newslettera, informacji zawierającej nowe brzmienie Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym w informacji o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianach, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on, że rezygnuje z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.


 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. 

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa.

3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

4. Aktualny Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany na stronie Serwisu, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. 

Polityka Plików Cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do sposobów ich wykorzystania w serwisie internetowym REAKTO (dalej jako „Serwis”).

 

    1. INFORMACJE OGÓLNE, DANE KONTAKTOWE

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest REAKTO Sp. z o.o., adres: os. Avia 8/54, 31-877 Kraków, NIP: 6751739447, REGON: 387564754, adres e-mail: contact@reakto.eu, zwana dalej również „Administratorem”.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji REAKTO Sp. z o.o., os. Avia 8/54, 31-877 Kraków lub pod adresem e-mailowym contact@reakto.eu oraz z Inspektorem Ochrony Danych (Bartosz Kosiński) pod adresem do korespondencji REAKTO Sp. z o.o., os. Avia 8/54, 31-877 Kraków lub pod adresem e-mailowym rodo@reakto.eu.

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką podchodzimy do ochrony danych osobowych, do plików tych stosowane są środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. 

 

 1. DZIAŁANIE PLIKÓW COOKIES

1. Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Państwa oprogramowanie lub sprzęt. Za pośrednictwem plików cookies nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

2. Dokładamy wszelkiej staranności, aby używanie w Serwisie pliki cookies były bezpieczne dla Państwa urządzeń. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania od Państwa informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniu.

3. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie przy wykorzystaniu danego urządzenia jest Państwu wyświetlana informacja na temat stosowania plików cookies wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich stosowanie. W przypadku odmowy wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność Serwisu może zostać ograniczona.

 

 1. DO CZEGO SĄ UŻYWANE PLIKI COOKIES?

1. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Serwisu do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w tym:

 1. rozpoznawania urządzeń użytkowników i odpowiedniego wyświetlania Serwisu;
 2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
 3. dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętywania preferencji dotyczących Serwisu (język, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 4. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z Serwisu co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika;
 5. zapamiętywania historii odwiedzonych podstron w Serwisie, w celu rekomendacji treści;
 6. optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych przez nas usług;
 7. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 8. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich; 
 9. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

2. Samo przechowywanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu użytkownika. 

 

 1. JAKIE PLIKI COOKIES SĄ UŻYWANE W SERWISIE ORAZ JAK DŁUG SĄ PRZECHOWYWANE?

1. Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia plików cookies w Serwisie, wyróżniane są następujące rodzaje tych plików: 

 1. cookies własne – pliki cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem przez nas usług droga elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
 2. cookies zewnętrzne – pliki cookies  zamieszczane przez naszych partnerów, za pośrednictwem Serwisu. 

2. Biorąc pod uwagę okres przechowywania plików cookies, w Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje tych plików:

 1. cookies sesji – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia przeglądarki. Te pliki cookies działają zatem podczas Państwa wizyty w Serwisie, po czym są automatycznie usuwane. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych funkcjonalności w Serwisie. 
 2. cookies trwałe – po odwiedzeniu Serwisu pozostaną na Państwa urządzeniu wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Państwa skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas Państwa kolejnych odwiedzin, przez co użytkowanie Serwisu będzie dla Państwa łatwiejsze.


 1. USUWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 

 1. JAK ZMIENIĆ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI, ABY ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES BĄDŹ CAŁKOWICIE JE ZABLOKOWAĆ?

Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:

Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

Edge:

http://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&

Klauzula informacyjna -  mail

Informuję, że REAKTO Sp. z o.o., jako administrator przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), mają charakter danych osobowych. 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, poniżej podaję informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO. Poniższa informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, Kontrahentów, Partnerów Biznesowych Administratora oraz osób działających w imieniu ww. podmiotów.

W świetle powyższego informujemy Państwa, iż:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest REAKTO Sp. z o.o., adres: os. Avia 8/54, 31-877 Kraków, NIP: 6751739447, REGON: 387564754, adres e-mail: contact@reakto.eu
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ramienia Administratora jest Bartosz Kosiński, adres: os. Avia 8/54, 31-877 Kraków, adres e-mail: rodo@reakto.eu

2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA I INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Administratorem pod adresem e-mailowym contact@reakto.eu lub na adres do korespondencji: REAKTO Sp. z o.o., adres: os. Avia 8/54, 31-877 Kraków lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mailowym rodo@reakto.eu lub na adres do korespondencji: REAKTO Sp. z o.o., adres: os. Avia 8/54, 31-877 Kraków.

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. Podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia – w przypadku, gdy są Państwo reprezentantami strony umowy, która jest lub ma być zawarta z Administratorem podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; gdy są Państwo pracownikami strony, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. Prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji - Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na umożliwieniu kontaktu oraz dbałości o relacje handlowe z osobami, z którymi Administrator utrzymuje kontakty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. Prowadzenia działań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i f RODO), poprzez wykonywanie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług. Działania marketingowe są prowadzone w szczególności poprzez wpisanie Państwa do baz klientów, wysyłanie zamówionych informacji handlowych na podany adres do korespondencji lub adres e-mail, przedstawianie tych informacji telefonicznie na podany numer telefonu;
 4. wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - Państwa dane mogą być przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów z zakresu prawa podatkowego;
 5. Archiwalnych i dowodowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO) - Państwa dane mogą być przetwarzane na potrzeby zabezpieczenia informacji, w celu wykazywania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora. Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami. 

 

4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez różny czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane i są przetwarzane:

 1. Dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej; 
 2. Dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji - przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
 3. Dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu zaprzestania realizacji określonego rodzaju działań marketingowych lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. W zakresie niezbędnym do wysyłania informacji handlowej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej w związku z tym zgody;
 4. Dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków - przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak do czasu ich przedawnienia;
 5. Dane przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej. 


5. ŹRÓDŁA POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one z następujących źródeł:

 1. Klientów, Kontrahentów, Partnerów Biznesowych oraz osób działających w imieniu ww. podmiotów - w tym zakresie Administrator może przetwarzać dane w postaci imienia i nazwiska oraz danych do kontaktu,
 2. Od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji - w tym zakresie Administrator może przetwarzać dane w postaci imienia i nazwiska oraz danych do kontaktu,
 3. Ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG i KRS - w tym zakresie Administrator może przetwarzać dane w postaci imienia i nazwiska, danych adresowych, numerów identyfikacyjnych, PESELu, ewentualnie innych danych znajdujących się w ogólnodostępnych źródłach. 


6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

 1. Upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, 
 2. Instytucje państwowe, w przypadku jeżeli wymagają tego wiążące Administratora przepisy prawa;
 3. Banki – w celu dokonania rozliczeń;
 4. Podmioty świadczące usługi pomocy prawnej na rzecz Administratora;
 5. Podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie – w razie konieczności przesłania do Państwa korespondencji pocztowej;
 6. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi wysyłki korespondencji elektronicznej. 


7. PRAWO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

W zakresie, w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, w dowolnej formie, w szczególności wysyłając e-mail do Administratora danych. 


8. PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 2. Prawo do żądania sprostowania danych osobowych, 
 3. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, 
 5. Prawo do przenoszenia danych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa powyżej będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej. 

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9. OBOWIĄZKOWY CHARAKTER PRZETWARZANIA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy. 


10. AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Mogą Państwo podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli Administrator jest do tego uprawniony na mocy obowiązujących przepisów prawa lub za Państwa uprzednią zgodą. 


© Copyright 2021 REAKTO Sp. z o.o.